C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Ръководство

Работно време

 • Приемният ден на председателя на Районен съд – Велико Търново е четвъртък от 13.30 до 15.00 часа,
 • след предварителна заявка на телефон 062 / 60 30 53 – Съдебен Администратор.

Младен ДИМИТРОВ

Административен ръководител - Председател

5000 Велико Търново, ул.”Васил Левски “ № 16, ет. 1

062/622649

Съдебен администратор

062 / 60 30 53, 0879/910 653

Кирил ХАДЖИТАНЕВ

Зам.-административен ръководител - Зам.-председател

5000 Велико Търново, ул.”Васил Левски “ № 16, ет. 1

062/615901

Регистратура

Работно време

 • без прекъсване– от 9.00 ч. до 17.00 ч.
Предоставят справки на граждани и адвокати по дела.

Служба “Регистратура”:

1. Приема и регистрира входящата кореспонденция.
2. Експедира изходящата кореспонденция.
3. Осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция.
4. Води разносна книга.
5. Разпределя и направлява постъпилата поща.
6. Изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и административното обслужване.
В регистратурата на Районен съд се приемат и регистрират книжа на насрочени продажби: протоколи за деня на разгласяване на обявленията за провеждане на публична продан, обявления за проданта, наддавателни предложения по ГПК.

Регистратура

5000 Велико Търново, ул.”Васил Левски “ № 16, ет. 1

062 / 61 59 17; факс: 062 / 61 59 17

vtrs@vtrs.org

Деловодство

 Служба „Съдебно деловодство” се намира на първия етаж
 

      Общи функции на служба “Съдебно деловодство”:

1. Заверени преписи по дела, не влезли в сила се дават на страните и техните пълномощници, след подаване на заявление, съответно резолирана от съдия-докладчик и след заплащане на съответната държавна такса.
2. За фотокопие на документ – за всяка страница по 0.10 лв., а ако фотокопието е повече от 50 страници – за всяка следваща по 0.07 лв.
3. Делата се предоставят за четене на страни и техните пълномощници.
4. Съдебните служители в деловодството нямат право да дават правни консултации.
 
Важно! Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодствата. Запознаването с делата се извършва в определена за целта Читалня.

Деловодител

5000 Велико Търново, ул.”Васил Левски “ № 16, ет. 1

062 / 61 59 10; 062 / 61 59 08

Съдебни секретари

 Съгласно "ПРАВИЛНИК за администрацията в съдилища"

Чл. 41. (1) Съдебният секретар:

1. съставя протоколи за откритите съдебни заседания;

2. изготвя списъци за реда и часовете на разглеждане на делата по образец съгласно приложение № 1 и номерира страниците, изготвя и поставя списъците за реда и часовете на разглеждане на делата пред съдебните зали и информационните табла;

3. подрежда по реда на постъпването книжата от заседанията;

4. изпълнява разпорежданията на съда, постановени в откритите, закритите и разпоредителните заседания;

5. съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и др.;

6. съставя списъци на лицата за призоваване в съда след първото по делото заседание по образец съгласно приложение № 2, на които отбелязва кога и къде са изпратени призовките и съобщенията;

7. най-малко седем дни преди заседанието проверява връщането на призовките и другите книжа по делото и докладва резултата на съдията докладчик;

8. най-късно в тридневен срок от съдебното заседание изготвя призовките по отложените дела и отразява резултата в книгата за откритите заседания;

9. изготвя изпълнителни листове по подлежащи на изпълнение съдебни актове, както и по определения за налагане на глоба и отбелязва това с бележка отстрани на определението, с което е наложена глобата;

10. в срока за изготвяне на протокола предава обявените за решаване дела на съдията докладчик, а отложените, прекратените и с изготвени актове дела - в деловодството;

11. вписва глоби, наложени с протоколни определения;

12. извършва и други дейности, указани в този правилник и възложени му от председателя на съда или от съдебния администратор.

(2) Съдебни секретар-протоколисти по дела, съдържащи класифицирана информация, могат да бъдат само тези служители, които имат издадено разрешение за достъп до класифицирана информация. При работа с тези дела съдебните секретар-протоколисти осъществяват функциите, като спазват правилата за работа с материали, съдържащи класифицирана информация, установени със ЗЗКИ и подзаконовите актове по прилагането му.
Чл. 42. Протоколите се изготвят съобразно изискванията на процесуалните закони в самото заседание или най-късно в тридневен срок след съдебното заседание.

Съдебни секретари

5000 Велико Търново, ул.”Васил Левски “ № 16, ет. 1

тел. 062 / 61 59 16; 062 / 61 59 18

Архив

Работно време

 • Работно време с граждани от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 15.00 ч. до 17.00 ч.

 „Архив” - намира се  на 1 етаж, в стая № 43.

В архива се предават и съхраняват всички свършени дела на Районния съд.
В архива се приемат заявления за издаване на преписи от влезли в сила решения по свършени /архивирани/ дела, а така също за издаване на изпълнителни листи, след представяне на вносна бележка за платена държавна такса.

Архив

5000 Велико Търново, ул.”Васил Левски “ № 16, ет. 1, стая 43

062 / 61 59 16

Бюро съдимост

Работно време

 • от 9.00 ч. до 13.00 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч.

Бюро съдимост

      „Бюро съдимост” се намира на партерния етаж в сградата на съда.

       Заявление за издаване на свидетелство може да бъде подадено във всеки Районен съд в страната. 

      Със заявлението задължително се представят:

            - лична карта (Ако свидетелството за съдимост е за роднина, се изисква изрично писмено пълномощно. Когато се иска свидетелство за съдимост за други лица, се изисква изрично нотариално заверено пълномощно.)

           - документ за внесена по банков път държавна такса  в размер 5  лева.

      Издаването на свидетелство за съдимост на граждани се осъществява веднага след направена справка от съдебния деловодител в БС в електронния и хартиения архив от бюлетините за съдимост. Справката за съдимост се издава в деня на искането или най-късно на следващия работен ден.   

    В „Бюро съдимост” се издават:

    Свидетелства за съдимост - след подаване на заявление от гражданите и документ за внесена държавна такса в размер на 5 лева.

    Многоезично стандартно удостоверение, придружаващо свидетелство за съдимост, съгласно чл. 7 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (ОВ, L 200 от 26 юли 2016 г.)

    Многоезично стандратно удостоверение се издава след заплащане на държавна такса в размер на 20 лева съгласно Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 1992 г.

    Справки за съдимост  - издават се за служебна цел на съд, прокуратура, разследващите органи, учреждения и ведомства, когато по закон имат право да получават такива сведения.

    Държавната такса може да внесете във всяка банка по обявената сметка за държавни такси на Районен съд Велико Търново или да заплатите на място, чрез ПОС терминално устройство.

   Важно! Заявлението за издаване на свидетелство за съдимост се генерира от ЦАИС „Съдебен статус“, заедно с част от данните, поради което предварително не се разпечатва и не се попълва от заявителя.

 

Бюро съдимост

5000 Велико Търново, ул.”Васил Левски “ № 16, ет. 1

062 / 60 30 52

Съдебно изпълнителна служба

Работно време

 • без прекъсване от 9.00 ч. до 17.00 ч.

В Съдебно изпълнителна служба се извършват следните справки:

 1. за образувани изпълнителни дела и техните номера
 2. за движение по делата /получени справки, дължими суми, наложени запори, възбрани, насрочени описи,публични продажби и др./
  В Съдебно изпълнителна служба се издават удостоверения:
 1. за липса на изпълнителни дела
 2. за наличие на изпълнителни дела
 3. други удостоверения по искане на страните по делата 

Наддавателните предложения се входират в Регистратурата на Районен съд - Велико Търново ул. Васил Левски №16, ет.1

Банковa сметкa:
ТБ “Първа Инвестиционна Банка” - клон Велико Търново
BIC FINVBGSF
Набирателна сметка /плащания по изпълнителни дела, депозитна сметка/ 
/депозити за вещи лица, свидетели и гаранции/
BG 52FINV915033BGN0IDMN

Наддавателни предложения - извадки от ГПК.

Съдебни деловодители ДСИ

5000 Велико Търново, ул. „Цанко Церковски” 40, ет.2

062 62-02-13

Други

Главен счетоводител

062 / 64 46 77, 0879/910 654

Системни администратори

062 / 61 59 23

Счетоводител и касиер

062 / 61 59 21

Човешки ресурси

062 / 61 59 19

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация