C C C C A+ A A- X

Съобщение

Изисквания към заявителите при подаване на електронни заявления и документи към Районен съд – Велико Търново

Подаването на електронни документи, свързани с извършването на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма, се реализира в нормативно установената за съответното действие форма и се осъществява чрез Единния портал за електронно правосъдие през личния потребителски профил на заявителя на процесуалното действие или удостоверителното изявление.

Електронни изявления към Районен съд – велико Търново  се извършват чрез попълване и изпращане на специализирани електронни формуляри по чл. 25, ал. 1 от Наредба № 5 от 2017 г. за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация за съответното процесуално действие или удостоверително изявление.

Електронните документи, свързани с иницииращия електронен формуляр, както и тези, представляващи доказателства в електронна форма, се прикрепят като прикачени файлове в Единния портал за електронно правосъдие.

По изключение се допуска подаването на електронни документи  чрез електронните  пощи на Районен съд – Велико Търново:   vtrs@vtrs.org и vtrs.sd@vtrs.org ;

При подаване на електронни документи се извършват следните проверки:

  1. проверка дали към електронния изявление  са приложени документи в одобрените формати.
  2. дали подадените електронни изявления  съдържа уникален идентификатор на автора;
  3. проверка дали изявлението е направено от името на титуляря;
  4. проверка за злонамерен софтуер;
  5. проверка на валидността на удостоверението за квалифициран електронен подпис или квалифициран електронен печат.

Проверките се извършват автоматизирано и приключват с изпращане на отговор до заявителя на процесуалното действие или удостоверителното изявление, че електронният формуляр е успешно приет. При констатиран проблем по време на проверката до заявителя се връща автоматично съобщение, че електронният формуляр не е приет, като се посочва кратко описание на възникналия проблем.

Отговорност на заявителя на процесуалното действие или удостоверителното изявление е правилното попълване на електронния формуляр и прикрепянето на придружаващите го електронни документи.

Рискът от грешки при предаване на  електронни изявление е за заявителя.

Електронните документи могат да бъдат със структурирано и с неструктурирано съдържание и трябва да използват отворени формати.

За текстови документи, електронни таблици и презентационни документи се използва формат ISO/IEC 26300 – OASIS Open Document Format for Office Application, с кодировка за текстови документи UTF-8 или Code Page 1251 Windows Cyrillic, освен ако няма обоснована технологична необходимост от друг формат.

Допуска се приемането на следните файлови формати на електронни документи с неструктурирано съдържание:

  1. файлови формати, които имат възможност да включат в себе си електронен подпис;
  2. файлови формати, подписани и свързани с квалифициран електронен подпис посредством "PKCS#7" и "ATS" с включено съдържание на файла: "jpeg" (Joint Photographic Experts Group); "tiff" (Tagged Image File Format); "png" (Portable Network Graphics); "gif" (Graphics Interchange Format); "mp3" (ISO/IEC 13818-3:1995); "wma" (Windows Media Audio); "avi" (Audio Video Interleave); "mp4" (ISO/IEC 14496); "mpeg" (Moving Picture Experts Group); "wmv" (Windows Media Video).

Допустимо е подписване на файл с вграден електронен подпис, когато тази функционалност се поддържа от съответния формат, или чрез прикачен електронен подпис по стандарти "PKCS#7" и "ATS".

При файлови формати, при които се използва компресия, не се допуска загуба на информация, водеща до промяна на изходната информация.

Електронни документи не могат да се изпращат в криптиран вид.

 

При подаване на заявление по електронен път за образуване на дело, на основание чл. 102з от ГПК, за възпроизвеждане на изявленията и приложенията към тях в необходимия брой преписи за страните на хартиен носител, се дължи държавна такса. Същата следва да бъде внесена по Бюджетната сметка на Районен съд – Велико Търново: BG68FINV915031BGN0IDMJ, BIC КОД – FINVBGSF.

 

Уведомяваме Ви, че СЧИТАНО ОТ 16.12.2021г. РАЙОНЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО има НОВ ОФИЦИАЛЕН ИМЕЙЛ АДРЕС: vtrs@vtrs.org 

 

 

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА РАЙОНЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ - 2021 г.

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА РАЙОНЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ

ЗАПОВЕД № 706/10.11.2020Г.  НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАЙОНЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация